METODY PRACY

W psychoterapii  poszukuję integracji różnych podejść i technik. W każdym modelu psychoterapeutycznym znajduję wartościowe sposoby rozumienia ludzkich problemów, a także skuteczne metody ich rozwiązywania. Korzystając z różnych źródeł w sposób sensowny dobieram adekwatne formy pomocy indywidualnie dostosowane do klienta oraz do specyfiki jego problemów. Korzystam z psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej, psychodynamicznej oraz poznawczo – behawioralnej.

 

Zakres mojej pracy to:

  • rozwijanie uzdrawiającej relacji pomiędzy klientem a terapeutą, która tworzy okazję do korygowania negatywnych skutków doświadczeń z ważnymi osobami dzięki empatycznemu rozumieniu klienta
  • rozwijanie umiejętności klienta: kontaktu z samym sobą (skupienie uwagi na procesie doświadczania, rozumienie i monitorowanie swoich potrzeb, poszukiwanie nowych sposobów kontaktu z samym sobą i innymi), samokontroli i podejmowania decyzji, samo uspokajania, pocieszania, wzmacniania i dowartościowywania, samo nagradzania, umiejętności interpersonalnych (asertywne komunikowanie własnych pragnień, poglądów, decyzji, ekspresję potrzeb i uczuć, wywieranie i przyjmowanie wpływów, rozumienie innych, negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów). Rozwijanie umiejętności wynika z analizy i przepracowania problemów życiowych, których treść i forma zostaje samodzielnie określona przez klienta.
  • zwiększanie akceptacji siebie, zdolność dokonywania wyborów dzięki pogłębianiu samoświadomości (terapeuta nie radzi i nie daje gotowych rozwiązań, ale rozwija indywidualne zdolności klienta do samostanowienia, autonomii, dążenia i realizacji osobistych celów i wartości)
  • zwracanie uwagi na rolę, jaką pełnią ślady doświadczeń z dzieciństwa w dorosłym życiu (dziecięce zranienia, zaniedbania, odrzucenia, osamotnienia…)
  • przepracowanie i rekonstruowanie uwewnętrznionych relacji z ważnymi osobami.
  • Praca z konfliktami wewnętrznymi, które powodują negatywny i wrogi stosunek do siebie i innych, przeszkadzają w realizacji celów i zaspakajaniu osobistych potrzeb
  • Rozpoznawanie mechanizmów obronnych, które tylko częściowo łagodzą cierpienie, a zniekształcają świadomość zaburzając nasze rozumienie siebie i nie uwalniając od bolesnych śladów przeszłości
  • Rozumienie siebie poprzez rozpoznawanie wzorów myślenia i reagowania, monitorowanie wpływu myśli na uczucia, zachowanie, kontaktowanie z innymi. Korygowanie irracjonalnych myśli i nieadekwatnych przekonań. Klient rozpoznaje jakie zmiany w postępowaniu i myśleniu mogłyby przyczynić się do rozwiązywania problemów lub ograniczania dolegliwości
  • Udzielanie wsparcia, bezwarunkowej akceptacji, wzbudzanie i podtrzymywanie nadziei niezbędnych do pozytywnych wyników psychoterapii